• Studijní a učební obory

          • Podnikání

          • Absolventi studijního oboru jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Odborné vzdělání vytváří předpoklady pro získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. Důraz je kladen také na rozvoj v oblasti informačních technologií a na práci s informacemi. Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat. Po úspěšném složení maturitní zkoušky se mohou ucházet o studium na VOŠ a VŠ. Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů.