• Novinky

      • Přístup rodičů do školního systému

      • Stejně jako mají žáci naší školy elektronickou třídní knihu, známkování, rozvrh a další ... mají i jejich rodiče (zákonní zástupci) možnost do tohoto systému nahlížet (obzvláště u nezletilých). Základní podmínkou je e-mail zákonného zástupce na jehož základě mu budou vygenerovány přihlašovací údaje.

       Pokud jako zákonný zástupce používáte přihlášení svého dítěte, máte jen základní přehled a doporučujeme si zřídit účet zákonného zástupce.

      • 1. 9. 2020

      • Vážení žáci a rodiče!

        

       Zítra dne 1. 9. 2020 začíná nový školní rok 2020/2021. Do jednotlivých tříd se žáci mají dostavit na 8:00 h. kde třídní učitelé budou žáky informovat a připravovat na nový školní rok do cca 10:00 hod. Ostatní dny bude vždy zveřejněn provizorní rozvrh na vnitřní nástěnce školy v rozsahu zkrácené výuky.

       Ředitelka školy vydává k datu 1. 9. 2020 nová hygienická pravidla pro žáky (viz příloha níže).

       Žádáme všechny ostatní návštěvy školy o rezervaci návštěvy předem telefonicky nebo mailem!

       Přejeme Vám, aby nový školní rok byl pro všechny žáky úspěšný a klidný. 

       Těšíme se na Vás.

         

      • Opravné MZ 2020 podzim - ústní část

      • Dne 15. 9. 2020 od 12:00 hod. budou ve škole probíhat opravné maturitní zkoušky - podzimní termín!

       Prosíme žáky, aby se na tuto hodinu do školy dostavili a připravili se zodpovědně na tyto opravné zkoušky.

      • Slavnostní tóny studentské hymny na Zámečku ve Studénce

      • Letošní jarní období zasáhlo do života snad každého z nás. V nemalé míře ovlivnilo období koronaviru a následné změny ve školství také absolventy Střední školy ekonomicko-podnikatelské ve Studénce. Pro většinu z nich nastala tolik vytoužená chvíle, která bývá skutečným mezníkem v životě mladého člověka. 

          Po týdnech nejistoty, studia a školních květnových konzultací konečně přišla 23. června 2020 na Zámečku ve Studénce tolik očekávaná chvíle pro maturanty ze studijního oboru Obchodní akademie a absolventy tříletého učebního oboru Strojní mechanik. Výuční listy a maturitní vysvědčení vykouzlily úsměv na tváři 21 studentům a staly se tak vstupenkou do další etapy jejich života.Jejich předávání dostalo punc slavnostní chvíle díky noblesnímu prostoru zámečku, slavnostním tónům studentské hymny Gaudeamusigitur a proslovům paní ředitelky, pana starosty, mistra odborného výcvikua třídních učitelů obou oborů.

      • Pozvánka na předávání vysvědčení

      • Srdečně zveme žáky a jejich rodiče k předávání maturitních vysvědčení (2.B, 4.A) a výučních listů (3.SM), které se uskuteční v prostorách zámku ve Studénce dne 23. 6. 2020 od 14:00 hod. Prosíme všechny zvané o dodržování hygienických opatření (roušky).

      • UPOZORNĚNÍ! - KONZULTACE OD 8.6. 2020

      • Vážení pedagogové a žáci, od 8. 6. 2020 začínají na naší škole konzultace pro třídy 1. SM a 2.SM a od 9.6. 2020 se přidávají třídy 1.A, 2. A, 3.A a 1.B (vše dle harmonogramu konzultací viz příloha).Chtěli bychom s Vámi po několikaměsíční odmlce navázat na předchozí spolupráci, uzavřít klasifikaci za jednotlivá pololetí šk. r. 2019/20 (klasifikace musí být uzavřena do 31. srpna 2020, jestliže tak nebude, žákovi bude navržena možnost opakování ročníku), mít třídnické hodiny a zase začít spolu komunikovat osobně. Dne 8. 6. 2020 se také uskuteční Jednotné přijímací zkoušky pro žáky vybraných oborů. Upozorňujeme na dodržování hygienických pravidel!!

       Těšíme se na Vás.

      • Pod rouškou - literární soutěž

      • Tato zvláštní doba - období koronaviru, si zasluhuje, abychom si zapamatovali, co jsme prožívali a jak jsme se cítili. Jak jsme vnímali změny ve společnosti, doma, při dálkovém studiu atd… Někteří žáci naší školy ztvárnili své pocity a postoje v originálních, mnohdy velmi vtipných literárních dílech. Díky soutěži jsme s kolegy učiteli, kteří zasedli v odborné porotě, zjistili, že naše malá škola disponuje skvělými básníky a spisovateli. Nyní můžete společně s námi nahlédnout pod pokličku jejich tvůrčího nadšení. Absolutním vítězem se stal student 2.B Roman Šec, v patách mu básnil Martin Rychtár ze třídy Strojní mechanik 1. SM a na třetím místě se umístil Kevin Černoch také z učebního oboru, tentokrát ze 3. SM.

           Zároveň chceme pochválit také ostatní soutěžící, protože vybrat ta nejlepší a nejzajímavější dílka bylo docela obtížné. Pevné zdraví a mnohá políbení múzy přejí paní učitelky Němčíková, Richterová, Bittnerová a celý učitelský sbor.

      • Rozhodnutí ředitelky školy

      • Ředitelka školy rozhodla ke dni 8. 4. 2020 na základě doporučení pedagogické rady a předmětové komise odborných předmětů o změně náhradního způsobu konání a hodnocení maturitní práce z odborných ekonomických předmětů.

      • Milí žáci, vážení rodiče,

      • v současné době máme za sebou již 3 týdny, kdy jsou v České republice uzavřeny školy. Situace ohledně další organizace školního roku se v mnohém vyjasnila, přesto i nadále zůstává velké množství otázek k řešení. Zde naleznete aktuální stanovisko Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy k současné situaci a zejména k plánované organizaci maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek.

       Do doby ukončení platnosti opatření vlády, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách, bude výuka i nadále probíhat on-line, zejména prostřednictvím portálu Edupage.org. Rádi bychom Vás ujistili, že uděláme vše pro to, aby se vyhlášení nouzového stavu a uzavření škol nedotklo kvality poskytovaného vzdělávání. Naši učitelé jsou Vám, žákům, i Vám, rodičům, denně k dispozici. Vnímáme, že tento způsob výuky klade zvýšené požadavky jak na vyučující, tak i na samotné žáky a velmi oceňujeme, že drtivá většina žáků přistupuje k nastalé situaci zodpovědně, s učiteli spolupracuje a zadané úkoly svědomitě plní. Znovu nicméně připomínáme, že současný stav nelze vnímat jako prázdniny a je třeba řádně pokračovat ve vzdělávání. Ministerstvo školství potvrdilo, že i v případě déle trvajícího uzavření škol nebude náhradní výuka probíhat v měsících červenec a srpen, tedy žáci o letní prázdniny nepřijdou.

       V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

       Přejeme Vám všem pevné zdraví a věříme, že se brzy budeme opět setkávat osobně v naší škole.

       Děkujeme Vám za spolupráci.

       Vedení školy

      • Vzpomínáme

      • Dovolte, abychom oznámili smutnou událost. Dne 14. 3. podlehl dlouhé a vážné nemoci ve věku 21 let náš bývalý žák Martin Tománek a 16.3. Filip Nebor ve věku 29 let. S bolestí v srdci se loučíme s těmito žáky.

      • Opatření ke koronaviru na školách v MSK

      • Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

        

       Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

       -          osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

       -          osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

        

       Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

       Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto Mimořádné opatření je platné do jeho odvolání.

        Ministerstvo zdravotnictví dále vydalo dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, kterým se ode dne 10. 3. 2020 od 18:00 hodin  zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

       V návaznosti na mimořádné opatření dnes nařízené Ministerstvem zdravotnictví spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů základních, středních a vyšších odborných škol ve vzdělávání s účinností od 11. 3. 2020 Vám k využití poskytujeme toto rozhodnutí a dále informaci Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem.

       Předmětné rozhodnutí má dopad na osobní přítomnost žáků a studentů, nedopadá však stejným způsobem na zaměstnance škol. Ředitel organizace ve vztahu k zaměstnancům postupuje tak jako dosud, tzn. přiděluje jim práci a současně zohledňuje aktuální doporučení orgánů ochrany veřejného zdraví (omezení či zákaz zahraničních pracovních cest apod.).

       V případě nepřítomnosti žáků a studentů ve výuce lze postupovat u pedagogických pracovníků tak, že dobu přímé pedagogické činnosti zaměstnavatel určí za překážku v práci na straně zaměstnavatele, pro kterou pedagog nemusí setrvávat na pracovišti a pobírá náhradu platu. Dobu nepřímé pedagogické činnosti si potom pedagog může rozvrhovat sám na jiném místě, případně je dohodnuta práce z domu, kdy za tuto dobu pobírá plat. Alternativně může zaměstnavatel dohodnout či nařídit čerpání dovolené nebo určit čerpání volna k samostudiu.

        Vzhledem k dynamickému vývoji situace doporučujeme průběžně sledovat aktuální informace a pokyny Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice případně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které může mimořádné opatření vztahující se ke školám a školským zařízením upřesňovat. Základním uměleckým školám doporučujeme na základě vyjádření ministra školství postupovat v souladu s mimořádnými opatřeními taktéž.

        

       S pozdravem

       PaedDr. Libor Lenčo

       vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

        

        

      • Poděkování Městské knihovně ve Studénce

      • Listopadové události roku 1989 si připomněli studenti Střední školy ekonomicko-podnikatelské ve Studénce poutavou a zajímavou přednáškou paní Mgr. Dagmar Válkové v prostoru místní knihovny v pondělí 18.11. 2019. Tímto jí jménem studentů a členů učitelského sboru děkujeme za přínosnou prezentaci o revolučních událostech v Praze a Olomouci. Přednáška byla doplněna dobovými fotografiemi, ukázkami periodik a vyprávěním autentických zážitků ze stávkového revolučního týdne, jehož byla paní Válková v revolučním roce studentskou aktérkou. Žáci byli také seznámeni se systémem knihoven v ČR a s fungováním knihovny ve Studénce na ulici A. G. L. Svobody.

       Za SŠEP Studénka, o. p. s., Mgr. Martina Němčíková