• Novinky

      • Vzpomínáme

      • Dovolte, abychom oznámili smutnou událost. Dne 14. 3. podlehl dlouhé a vážné nemoci ve věku 21 let náš bývalý žák Martin Tománek a 16.3. Filip Nebor ve věku 29 let. S bolestí v srdci se loučíme s těmito žáky.

      • Opatření ke koronaviru na školách v MSK

      • Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

        

       Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

       -          osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

       -          osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

        

       Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

       Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto Mimořádné opatření je platné do jeho odvolání.

        Ministerstvo zdravotnictví dále vydalo dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, kterým se ode dne 10. 3. 2020 od 18:00 hodin  zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

       V návaznosti na mimořádné opatření dnes nařízené Ministerstvem zdravotnictví spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů základních, středních a vyšších odborných škol ve vzdělávání s účinností od 11. 3. 2020 Vám k využití poskytujeme toto rozhodnutí a dále informaci Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem.

       Předmětné rozhodnutí má dopad na osobní přítomnost žáků a studentů, nedopadá však stejným způsobem na zaměstnance škol. Ředitel organizace ve vztahu k zaměstnancům postupuje tak jako dosud, tzn. přiděluje jim práci a současně zohledňuje aktuální doporučení orgánů ochrany veřejného zdraví (omezení či zákaz zahraničních pracovních cest apod.).

       V případě nepřítomnosti žáků a studentů ve výuce lze postupovat u pedagogických pracovníků tak, že dobu přímé pedagogické činnosti zaměstnavatel určí za překážku v práci na straně zaměstnavatele, pro kterou pedagog nemusí setrvávat na pracovišti a pobírá náhradu platu. Dobu nepřímé pedagogické činnosti si potom pedagog může rozvrhovat sám na jiném místě, případně je dohodnuta práce z domu, kdy za tuto dobu pobírá plat. Alternativně může zaměstnavatel dohodnout či nařídit čerpání dovolené nebo určit čerpání volna k samostudiu.

        Vzhledem k dynamickému vývoji situace doporučujeme průběžně sledovat aktuální informace a pokyny Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice případně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které může mimořádné opatření vztahující se ke školám a školským zařízením upřesňovat. Základním uměleckým školám doporučujeme na základě vyjádření ministra školství postupovat v souladu s mimořádnými opatřeními taktéž.

        

       S pozdravem

       PaedDr. Libor Lenčo

       vedoucí odboru školství, mládeže a sportu