• Historie školy

    • Již dvacátýpáty školní rok poskytuje vzdělání SŠEP Studénka, o. p. s. Škola vznikla ve spolupráci s městem Studénka. Od začátku plní město svůj příslib pomoci při postupném vylepšování budovy pro výuku. S rozvojem a udržením nabídky středoškolského vzdělávání je počítáno i v Strategickém plánu rozvoje města Studénky.

     Žáci, kteří dosahovali výborných výsledků na okresních, krajských a celostátních soutěžích, bývali vyhodnocováni spolu se svými pedagogy na každoroční akci „Setkání s úspěšnými“, kterou pořádalo město Studénka.

     Vzdělávací koncepce byla vypracována s důrazem na odbornost nejen ve čtyřletých oborech, ale i v nástavbovém studiu. Když v roce 1997 ukončilo svoji činnost SOU strojírenské ve Studénce, stalo se dlouhodobou prioritou školy perspektivní rozvíjení nástavbových studijních oborů. Reagovali jsme tak na potřeby trhu práce, na kterém se absolventi s úplným středním odborným vzděláním lépe uplatňují. Důležitým strategickým úkolem u nástavbového studia hned od začátku bylo doplnění denní formy studia o dálkovou a u čtyřletých oborů je vypracování zaměření těchto studijních oborů s důrazem na rozšíření kvalifikace o požadavky z praxe.

     Naši žáci se vyučují v moderních multimediálních učebnách s kvalitním vybavením výpočetní techniky a obchodní korespondence. V oblasti materiálního vybavení klademe důraz zejména na rozvoj nových technologií. Celkový počet počítačů používaných studenty a pedagogy je 56, jsou zapojeny do sítě pod operačním systémem Windows 2000 server a Linux Fedora, na stanicích běží Windows Professional XP CZ. Žáci pracují s OFFICE XP cz a OFFICE 2003 PRO cz, v předmětech účetnictví a chodu firmy využíváme účetní software Pohoda. V písemné a elektronické komunikaci pracujeme s programy MountBlue a ATF. Škola je připojena k Internetu bezdrátovou technologií s rychlostí 3074 kbit/s s neomezeným přenosem dat, na tvorbě webových stránek se podílejí žáci. Přístup k Internetu mají pedagogové a žáci bez omezení a zdarma. Rovněž je možná kontrola studia žáků jejich zákonnými zástupci pomocí webové aplikace Bakaláři z libovolného místa připojeného k síti Internet. V rámci aplikované ekonomie si žáci 3. ročníku zakládají studentskou společnost a věnují se fiktivnímu podnikání.

     Na výuce cizích jazyků se podílí i zahraniční lektoři. Škola organizuje jazykové kurzy. Pro žáky jsou organizovány poznávací zájezdy do zahraničí, lyžařské zájezdy a exkurze, které finančně podporuje škola.

     Poskytujeme prospěchové stipendium 1 500,- Kč všem vyznamenaným žákům. Žáci jsou motivováni k nejlepším výsledkům možností úplného osvobození od poplatků, nebo jejich výrazného snížení.

     Pravidelně se zapojujeme do projektů, z kterých v posledních letech jsou nejdůležitější následující:

     1) Naše organizace získala v roce 2002 grant v pilotním projektu "Uplatnění místní Agendy 21 v mikroregionu Poodří" v mikroprojektech zaměřených na (trvale) udržitelný rozvoj uplatňovaný prostřednictvím procesů místních Agend v roce 2002. Realizací projektu došlo k vytvoření nového parku pro děti z okolních panelových domů. Studenti naší školy se o tento park trvale starají. Výsledkem projektu je zlepšený vztah mládeže a veřejnosti k prostředí, ve kterém žijí.

     2) SŠEP Studénka, o.p.s., byla ve školním roce 2002/2003 partnerem Centra pro komunitní práci Moravskoslezského kraje v projektu INTEGRA (Integrovaný přístup ke zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti osob ohrožených sociální exkluzí), který byl podpořen z programu PHARE 2000 – Fondu rozvoje lidských zdrojů a českého státního rozpočtu.

     3) V rámci programu Evropského Unie Mládež jsme získali grant na projekt "Living together in a new Europe". Činnost na projektu byla realizována v říjnu 2002 společně s partnerem z Dánska (Club of Friends of Europe at Middelfart-Fredericia Handelsskole). Hlavním cílem byla oboustranná informovanost o Evropě a využití rovných příležitostí v rámci projektu evropské integrace. První část projektu proběhla v České republice, kdy SEPŠ, o.p.s. Studénka byla hostitelskou organizací.

     4) Druhá část projektu pokračovala v březnu 2003, kdy jsme opět obdrželi grant z programu EU Mládež pro Evropu. Naše organizace v této fázi byla vysílající organizací. Hlavními tématy byly pracovní uplatnění mládeže v EU, komunální politika a spolupráce s veřejnou správou v zemích Evropského společenství. Celková doba trvání: červen 2002 - červen 2003

     5) Zapojili jsme se do dlouhodobého Projektu prevence sociálně patologických jevů na školách ve Studénce metodou aktivního sociálního učení.

     6) SŠEP Studénka, o.p.s., byla partnerem Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj v projektu Integra II – podpora žen v oblasti vzdělávání a zaměstnatelnosti, který byl podpořen Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu: Udržitelnost realizovaných projektů v programu PHARE 2000 Fond rozvoje lidských zdrojů.

     7) SŠEP Studénka, o.p.s., byla úspěšným žadatelem s projektem Integra III., který byl doporučen Výběrovou komisí MPSV ČR a bylo rozhodnuto o jeho financování z prostředků Phare 2003 RLZ, financovaného Evropskými Společenstvími Českou republikou.

     8) Ve školním roce 2004/2005 se studenti zúčastnili zahraniční stáže, která byla podpořena z programu EU Leonardo da Vinci v projektech Mobility. V červnu 2005 v rámci projektu Mládež a její zapojení na nový pracovní trh absolvovali studenti 3.týdenní stáž ve Spoletu v Itálii.

     9) SŠEP Studénka, o.p.s., je členem Světa vzdělávání – Síť místních center celoživotního vzdělávání v rámci kterého pracuje jako jedna z pilotních škol na projektu Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje. Projekt je realizován ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání a délka jeho trvání je od 15.5. 2006 do 14.5. 2008.

     10) V červnu 2006 začal projekt Integra, který byl podpořen ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů z Evropského sociálního fondu. Projekt byl vybrán výběrovou komisí Úřadu práce v Ostravě pro grantové schéma Podpora aktivní politiky zaměstnanosti. Zaměřujeme se v něm na osoby na rodičovské dovolené a nezaměstnané občany.

     11) Naše škola byla úspěšná ve schvalovacím řízení mezinárodního projektu E – Learning, který je podpořen Národní agenturou programu SOCRATES / Comenius. Práce na projektu se zúčastní partnerské školy z Německa, Velké Británie, Rakouska, Norska a Dánska. Projekt je dvouletý.

     12) V září 2006 jsme navázali na úspěšnou třítýdenní zahraniční stáž ve Spoletu v Itálii. Projekt byl podpořen z finančních prostředků EU z programu Leonardo da Vinci v projektech Mobility. Zahraniční stáž byla realizována rámci projektu Mladí hledají nové pracovní příležitosti. Studenti si vyzkoušeli během tří týdnů (od 6.9. do 28.9. 2006) svoje znalosti z anglického a italského jazyka a schopnosti využít teoretické znalosti z cestovního ruchu a výpočetní techniky v praxi. Odborná stáž byla ukončena závěrečnými zkouškami organizovanými přímo na pracovištích ve Spoletu v Itálii. Úspěšní absolventi dostali osvědčení o absolvování odborné praxe v EU.