• Studijní a učební obory

    • Studijní obory - denní, denní nástavbové a dálkové studium

    •  

     63-41-M Ekonomika a podnikání
     02 Obchodní akademie se zaměřením na výpočetní techniku

     výuka je zaměřena na prohloubení praktických dovedností při používání PC a na práci v médiích. Absolventi umí využívat rozsáhlé informační databázové systémy. Osvojí si práci se speciálními aplikačními programy. Pracují v programu Moodle, zpracovávají příležitostné požadavky reálných firem z okolí. Díky rozšíření výuky o zaměření na výpočetní techniku a média mohou absolventi najít uplatnění v oblasti tištěné, rozhlasové, televizní i internetové žurnalistiky nebo pokračovat ve studiu na vysoké škole a dále pracovat jako programátoři.

      Studenti získají dovednosti v oblasti

     ·         práce s kamerou i před ní,

     ·         střihu videa,

     ·         vytváření mediálních prezentací pro klasická i virtuální média,

     ·         mediální komunikace,

     ·         pokročilé práce s počítačem,

     ·         tvorby webových stránek,

     ·         práce s fotoaparátem,

     ·         orientace v prostředí grafických programů.

      

     63-41-M Ekonomika a podnikání
         02 Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch

     Po absolvování OA se zaměřením na cestovní ruch budou  absolventi vybaveni náležitými vědomostmi z odborných předmětů (ekonomika cestovního ruchu, technika cestovního ruchu, zeměpis cestovního ruchu, práce ve fiktivní cestovní kanceláři), mohou se ucházet o zaměstnání v oblasti cestovního ruchu a v obchodně-ekonomických funkcích v cestovních kancelářích, hotelích, lázeňských, rekreačních a ubytovacích zařízeních. Své vědomosti z cestovního ruchu mohou využít i jako podnikatelé. K nejčastějším funkcím, které mohou absolventi OA se zaměřením na cestovní ruch vykonávat, patří: pracovník cestovní kanceláře, průvodce CK, recepční, provozní, pracovník organizující turistické a ubytovací služby aj. Dále mohou absolventi pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

     Studenti získají dovednosti v oblasti

     ·         vytváření itinerářů kulturně-poznávacích zájezdů (kalkulace nákladů, program),

     ·         prezentace tuzemských i zahraničních destinací s kladením důrazu na ústní projev,

     ·         tvorba seminárních prací zabývajících se regionálními zvláštnostmi,

     ·         řešení modelových situací z oblasti domácího i zahraničního cestovního ruchu. 

      

          02 Ekonomické lyceum

     ·         se zaměřením na výpočetní techniku

     ·         se zaměřením na cestovní ruch ve spolupráci s cestovními kancelářemi

     Absolventi Ekonomického lycea získávají poznatky a dovednosti, které jim umožňují snáze se rozhodovat při výběru vyššího odborného či vysokoškolském studia. Mají klíčové dovednosti potřebné nejen pro studium ekonomických, respektive právních disciplín, ale dovedou řešit ekonomické problémy, ekonomicky myslet, analyzovat problémy, hledat různé způsoby jejich řešení, pohotově se rozhodovat, pracovat samostatně i v týmu.

      

     64-41-L/51 Podnikání

     Nástavbové studium

     ·         denní forma

     Absolventi studijního oboru jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Odborné vzdělání vytváří předpoklady pro získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. Důraz je kladen také na rozvoj v oblasti informačních technologií a na práci s informacemi. Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat. Po úspěšném složení maturitní zkoušky se mohou ucházet o studium na VOŠ a VŠ. Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů.