• Studijní a učební obory

    • Studijní obory - denní, denní nástavbové a dálkové studium

    •  

     63-41-M Ekonomika a podnikání
     02 Obchodní akademie se zaměřením na informační technologie

     výuka je zaměřena na prohloubení praktických dovedností při používání PC a na práci v médiích. Absolventi umí využívat rozsáhlé informační databázové systémy. Osvojí si práci se speciálními aplikačními programy. Pracují v programu Moodle, zpracovávají příležitostné požadavky reálných firem z okolí. Díky rozšíření výuky o zaměření na výpočetní techniku a média mohou absolventi najít uplatnění v oblasti tištěné, rozhlasové, televizní i internetové žurnalistiky nebo pokračovat ve studiu na vysoké škole a dále pracovat jako programátoři.

      Studenti získají dovednosti v oblasti

     ·         práce s kamerou i před ní,

     ·         střihu videa,

     ·         vytváření mediálních prezentací pro klasická i virtuální média,

     ·         mediální komunikace,

     ·         pokročilé práce s počítačem,

     ·         tvorby webových stránek,

     ·         práce s fotoaparátem,

     ·         orientace v prostředí grafických programů.

      

     63-41-M Ekonomika a podnikání
         02 Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch

     Cestovní ruch chápeme jako moderní, dynamicky se rozvíjející obor. Naši žáci k ekonomickému vzdělání získají navíc pomyslnou vstupenku do světa cestování, dovolených, wellness pobytů a relaxace. K teoretickým základům oboru přidáme zážitky z výletů a exkurzí. Založíme vlastní fiktivní cestovní kancelář a hotel, kde klademe důraz na kreativitu a spolupráci. Na budoucí povolání připravují žáky kvalifikovaní pedagogové, kteří jsou současně aktivní v cestovním ruchu. Dále mohou absolventi pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ. Zajímavou alternativou je práce v zahraničí.

     Studenti získají dovednosti v oblasti

     • tvorba produktu cestovního ruchu (zájezdy, katalogy, nabídkové letáky a webové prezentace)
     • komunikační a organizační schopnosti s důrazem na týmovou práci
     • řešení modelových situací z oblasti domácího i zahraničního cestovního ruchu
     • marketing cestovního ruchu - tvorba reklamních kampaní, obsah a správa sociálních sítí, hodnocení úspěšnosti reklamy v návaznosti na rozpočet
     • jazykové dovednosti pro práci v zahraničí.

      

          02 Ekonomické lyceum

     ·         se zaměřením na informační technologie

     ·         se zaměřením na cestovní ruch ve spolupráci s cestovními kancelářemi

     Absolventi Ekonomického lycea získávají poznatky a dovednosti, které jim umožňují snáze se rozhodovat při výběru vyššího odborného či vysokoškolském studia. Mají klíčové dovednosti potřebné nejen pro studium ekonomických, respektive právních disciplín, ale dovedou řešit ekonomické problémy, ekonomicky myslet, analyzovat problémy, hledat různé způsoby jejich řešení, pohotově se rozhodovat, pracovat samostatně i v týmu.

      

     64-41-L/51 Podnikání

     Nástavbové studium

     ·         denní forma

     Absolventi studijního oboru jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Odborné vzdělání vytváří předpoklady pro získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. Důraz je kladen také na rozvoj v oblasti informačních technologií a na práci s informacemi. Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat. Po úspěšném složení maturitní zkoušky se mohou ucházet o studium na VOŠ a VŠ. Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů.