• Studijní a učební obory

    • Studijní obory - denní, denní nástavbové a dálkové studium

    •  

     Profil absolventa studijního oboru - Obchodní akademie
     Absolvent obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně-podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě. Typickými činnostmi, kterými se absolventi obchodních akademií zabývají, jsou činnosti zabezpečující finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví (jednoduché i podvojné), daňová agenda, kvalifikované korespondenční práce, při využívání prostředků výpočetní techniky.


      

     Profil absolventa studijního oboru - Ekonomické lyceum
     Absolventi ekonomického lycea mají poznatky a dovednosti, které jim umožňují snadněji se rozhodnout o svém ekonomicky orientovaném vysokoškolském studiu nebo o vyšším odborném studiu. Současně mají klíčové dovednosti potřebné nejen ke studiu ekonomických respektive právních disciplín, ale dovedou řešit ekonomické problémy, ekonomicky myslet, analyzovat problémy, hledat různé způsoby jejich řešení, pohotově se rozhodovat, pracovat samostatně i v týmu. Zaujmou svou spolehlivou znalostí českého jazyka a schopností kultivovaně se vyjadřovat o odborné problematice s využitím popisných, výkladových a úvahových postupů.


      

     - Zaměření na cestovní ruch (OA/EL)
     Po absolvování OA se zaměřením na cestovní ruch budou moci absolventi pracovat s náležitými vědomostmi z odborných předmětů (ekonomika cestovního ruchu, technika cestovního ruchu, zeměpis cestovního ruchu, práce ve fiktivní cestovní kanceláři) v oblasti cestovního ruchu a v obchodně-ekonomických funkcích cestovních kanceláří, hotelích, lázeňských, rekreačních a ubytovacích zařízeních. Své vědomosti z cestovního ruchu mohou využít i jako podnikatelé. K nejčastějším funkcím, které mohou absolventi OA se zaměřením na cestovní ruch patří: pracovník cestovní kanceláře, průvodce CK, recepční, provozní, pracovník organizující turistické a ubytovací služby aj.. Dále mohou absolventi pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.


      

     - Zaměření na výpočetní techniku a média (OA/EL)
     Výuka je zaměřena na prohloubení praktických dovedností při používání PC a na práci v médiích. Absolventi umí využívat rozsáhlé informační databázové systémy. Osvojí si práci se speciálními aplikačními programy. Pracují v programu Moodle, zpracovávají příležitostné požadavky reálných firem z okolí. Rozšířením výuky o zaměření na výpočetní techniku a média mohou absolventi pracovat v oblasti tištěné, rozhlasové, televizní i internetové žurnalistiky nebo pokračovat ve studiu na VŠ a dále pracovat jako programátoři.


      

     Profil absolventa studijního oboru - Podnikání
     Absolvent je připraven pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti ve svém učebním oboru. Je schopen využívat znalosti převážně z oblasti ekonomicko-administrativní v různých odvětvích průmyslu, ve stavebnictví, dopravě, obchodu, službách a pod. Je schopen samostatně připravovat podklady pro obchodní jednání, např. pro nákup a prodej zboží, pro uzavírání či vypovídání hospodářských smluv. Pro zvládnutí uvedených činností je absolvent vybaven znalostmi principů tržního hospodářství, znalostí zákonů a dalších právních norem a zvyklostí především v oblasti živnostensko-podnikatelské a obchodní, dovede využívat účinně výpočetní techniku a kancelářské stroje.